Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Opatření ve školním roce 2021/2022

Opatření ve školním roce 2021/2022

  • Dagmar Kroutilová
  • 1.9.2021

Vážení rodiče, ráda bych Vás informovala o zahájení školního roku v naší mateřské škole 2021/2022 od 1. 9. 2021.

Prosím, seznamte se s následujícími pravidly a opatřeními dle metodiky Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani_akt.20-08-2021.pdf

Naše MŠ v rámci prevence  žádá  všechny návštěvníky školy (kromě zaměstnanců a dětí), aby při vstupu do budovy používali ochranné prostředky dýchacích cest (respirátor) a v budově se zdržovali jen nezbytně nutnou dobu.

1. Provoz mateřské školy

Provozní doba naší mateřské školy: 6:15 - 16:30 hodin.

Cena školného k 1. 9. 2021:

470,- Kč/měsíc

2. Příchod do mateřské školy a vyzvedávání dětí

Doprovod dítěte je možný pouze jedné osobě (viz leták níže). Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmějí do školy vstoupit. Při vstupu do budovy je každý povinen použít připravenou dezinfekci na ruce (dezinfekce k dispozici vždy ve vestibulu jednotlivých pavilonů). Do šatny vstup výhradně se zakrytím úst a nosu. Platí pro dospělé osoby, děti mít roušku nemusí. Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte). Žádáme zákonné zástupce, aby zajistili rychlé převlečení dítěte, vhodné uložení jeho věcí do šatnového bloku a po předání dítěte do třídy učitelce budovu školy opustili. Totéž platí i před branami školní zahrady - rodiče nevstupují do areálu zahrady.

3. Hygienická pravidla a úklid v MŠ

Děti budou mít v šatně ve svém sáčku na oblečení v samostatném mikrotenovém nebo igelitovém sáčku 1 podepsanou roušku pro případnou potřebu.

Děti si s sebou nesmí z hygienických důvodů brát žádné hračky z domova.

Spojování tříd bude probíhat pouze v rámci pavilonu.

Pedagogové budou organizovat aktivity tak, aby větší část dne děti trávily venku v areálu školní zahrady, kde je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny (pavilony).

Po příchodu do třídy, po každém použití WC, před každým jídlem, si děti budou mýt ruce 20-30 vteřin teplou vodou a mýdlem. V současné době budeme používat látkové ručníky. Každé dítě má svůj označený ručník v oddělené přihrádce. Ručníky se budou prát častěji a při 60° C. Pokud by došlo k zhoršení epidemiologické situace, nebo dojde-li k jiným doporučením KHS, budou používány jednorázové papírové ručníky.

Všechny prostory MŠ (třídy, umývárny, šatny, WC) budou často a intenzivně větrány. Úklid a dezinfekce prostor, kde se děti vyskytují, bude probíhat vícekrát denně. Úklidový personál je informován o hygienických zásadách (dezinfekce povrchů a předmětů, které používá větší počet lidí - kliky, madla, vypínače světel, zábradlí, WC, umyvadla, baterie atd.

4. Stravování

Stravování dětí bude probíhat v jednotlivých třídách v běžné podobě. Děti si ale samy nebudou nalévat pití, polévku, nebudou provádět samoobslužné úkony u svačinky a nebudou si samy brát ani příbory. Pracovnice mateřské školy vše připraví a při přípravě jídla a manipulaci s nádobím budou používat jednorázové rukavice.

Ceny stravného k 1. 9. 2021:

Děti do 6 let: 39,- Kč (dopolední svačina 9,- Kč, oběd 21,- Kč, odpolední svačina 9,- Kč)

Děti s OŠD (od 6 let): 41,- Kč (dopolední svačina 9,- Kč, oběd 23,- Kč, odpolední svačina 9,- Kč)

5. Postup školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid-19

Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekčního onemocnění.

Žádáme rodiče, aby do MŠ přiváděli jen děti opravdu zdravé !!!

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že zajistí oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí a zároveň pro dítě zajistí dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3. zákona o ochraně veřejného zdraví).

Škola nemá povinnost zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění je nutné volit tento postup:

- pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte - dítě nebude vpuštěno do třídy (přivádějící osoba vždy předává dítě na základě minimálně očního kontaktu s třídní učitelkou)

- pokud se příznaky vyskytnou, jsou patrné, v průběhu přítomnosti dítěte v MŠ - neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do připravené oddělené místnosti, současně dojde k informování zákonného zástupce, ten bezodkladně vyzvedne dítě a opustí školu v nejkratším možném čase.

V obou případech škola informuje zákonného zástupce o nutnosti telefonicky kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do třídy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

6. Výskyt onemocnění COVID-19 ve škole

Školu v případě výskytu onemocnění COVID-19 zpravidla kontaktuje a informuje příslušná KHS (Krajská hygienická stanice). Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě výskytu onemocnění COVID-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání zákonné zástupce.

7. Distanční vzdělávání

MŠ mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé MŠ. Prezenční výuka těchto dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání v MŠ.

8. Platby školného v souvislosti s COVID-19

Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZD dojde k uzavření školy, stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.

9. Akce školy

MŠMT i nadále doporučuje dodržování skupinové izolace dětí a omezení shromažďování dětí a zákonných zástupců dětí.

10. Semafor COVID-19

Vedení školy průběžně sleduje celorepublikový, respektivě lokální vývoj situace v rámci systému semafor a podle něj bude přijímat aktuální opatření, která bude uveřejňovat na webových stránkách školy, na vývěskách vstupních dveří a na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd. Zde také naleznete další důležité informace.

V souvislosti s výše uvedenými opatřeními nebudeme na začátku školního roku pořádat třídní schůzky v jednotlivých třídách. Všechny potřebné informace budeme aktuálně zveřejňovat na našich webových stránkách, letácích a vývěskách ve škole. Věříme, že vše společně zvládneme ke vzájemné spokojenosti. V případné nejasností, dotazů a požadavků se obracejte na třídní  učitelku nebo ředitelku školy.

Děkujeme za spolupráci a dodržování výše uvedených pravidel.

Těšíme se na Vás a na Vaše děti.

Dagmar Kroutilová, ředitelka školy

 

Dokument Odkaz
Informace pro rodiče - leták
Stáhnout