fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Otevření MŠ od 12.4.2021

Otevření MŠ od 12.4.2021

  • Dagmar Kroutilová
  • 8.4.2021

Informace o provozu mateřské školy od 12.4.2021

Milí rodiče, víme, že současná situace není jednoduchá jak pro Vás rodiče, tak pro Vaše děti. My si také přejeme pozvolný návrat k normálnímu provozu. Proto jsme rádi, že budeme moci přivítat alespoň ty naše nejstarší a už se moc těšíme také na ostatní mladší dětičky, i když zatím není jasné, kdy se budou moci do mateřské školy vrátit.

Veškeré informace z MŠMT naleznete zde: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Otevření mateřské školy platí jen pro děti s povinnou předškolní docházkou (dále jen PPD) a děti rodičů vybraných profesí (IZS) - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních - 1. fáze rozvolnění zde: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-opat%C5%99en%C3%AD-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch-s-1.-f%C3%A1z%C3%AD-rozvoln%C4%9Bn%C3%AD-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.-4.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Pro ostatní mladší děti bude škola nadále uzavřena.

V naší mateřské škole se obnovení provozu bude týkat dětí ze třídy Motýlci a Čmeláci.

DÍTĚTI LZE UMOŽNIT VSTUP DO TŘÍDY, POKUD:

-  bude otestované 2x týdně

-  bude mít negativní antigenní test

-  nemá jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, včetně rýmy.

Denně budou učitelky při vstupu otestovaného dítěte do třídy provádět ranní filtr (rozhovor s rodiči, zda dítě nemá příznaky infekce dýchacích cest, zvýšenou teplotu – viz příloha Kontrola příznaků).

ZPŮSOB ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ :

Vzdělávání bude probíhat formou denní docházky v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí , které se nebudou slučovat, spojovat, pobyt na školní zahradě bude oddělen.

V případě nepřítomnosti dítěte, které bude docházet na prezenční výuku, nadále platí písemná omluva (omluvný list PPD https://msdoliky.skolkyslansko.cz/_dokumenty/22112018200112546/omluvny-list.pdf)

Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání.

 

ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO SKUPIN:

Děti ze třídy Motýlci – rozděleny na dvě skupiny dle abecedy:

-  1. skupina - jména od „A“ po „L“ v prostorách třídy Motýlci

-  2. skupina - jména od „P“ po „V“ v prostorách třídy Kočičky

Osobní věci budou mít děti připraveny v příslušné šatně.

Děti ze třídy Čmeláci:   -  skupina 15ti dětí, které plní PPD, zůstává ve své třídě Čmeláci. Ostatní mladší děti mohou plnit distanční výuku.

Děti rodičů vybraných profesí:  - ve třídě Berušky.

Děti po celou dobu pobytu v MŠ roušku mít nemusí.

Pro případnou potřebu dejte dětem 1 podepsanou roušku v uzavřeném obalu do sáčku v šatně.

 

POHYB OSOB V BUDOVĚ ŠKOLY:

-  Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmějí do školy vstoupit.

-  Při vstupu do budovy je každý povinen použít připravenou dezinfekci na ruce.

-  Zákonný zástupce je povinen používat respirátor min. FFP2 po celou dobu pobytu v prostorách školy, kde se zdržuje po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

-  Zákonným zástupcům je vstup do třídy zakázán dítě bude předáváno v šatně třídy.

-  Totéž platí i před branami školní zahradyrodiče nevstupují do areálu zahrady.

-  Rodič zodpovídá za to, že do mateřské školy přivádí dítě, které je naprosto zdravé a bez jakýchkoliv příznaků (stejně tak, že žádný z členů domácnosti příznaky nemá).

-  Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do třídy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

-  Rodiče jsou povinni upozornit školu na jakoukoliv změnu ve zdravotním stavu dítěte.

 

TESTOVÁNÍ:

Informace o testování a opatřeních nařízených MŠMT, dle kterých se musíme řídit, naleznete zde: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Povinné testování dětí antigenními testy bude probíhat 2x týdně, vždy v pondělí a čtvrtek (případně první den nástupu dítěte) při vstupu do dětské šatny, proto počítejte při předávání dítěte s časovou prodlevou cca 15 minut.

Testování dítěte bude prováděno v šatně. S ohledem na zajištění alespoň částečné pohody při testování, budete moci své dítě testovat sami (testování nebudou provádět pedagogičtí ani provozní zaměstnanci školy). Test provede dítěti jeho zákonný zástupce a vyčká na jeho výsledek. Úvodní instruktáž obdrží rodič od zaměstnance školy pověřeného dohledem, který bude prvnímu testování přítomen.

Rodič, který nebude chtít své dítě testovat stěrem z nosu, si může přinést jiný, ale nerozbalený  test (např. ze slin..) a provést testování svého dítěte v šatně školy. Musí se však jednat o některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví, zveřejněných zde: Seznam-antigenních-testů-pro-které-vydalo-ministerstvo-výjimku-podle-§-4-odst.-8-nařízení-vlády-č.-56_2015-Sb.-aktual.xlsx

Žádám Vás o splnění této podmínky. Je však důležité, aby samotný test proběhl přímo ve škole.

Není možné testování dítěte doma!

Dodržujte, prosím, dohodnutý čas příchodu do MŠ v den testování (tedy v pondělí a ve čtvrtek).

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Výsledky antigenních testů budou zapisovány do denních přehledů testování (jméno a příjmení dítěte, datum, výsledek).

Pokud bude test negativní, může se dítě zapojit do činnosti třídy.

Pokud bude test pozitivní (viz příloha Diagram testování), škola vystaví potvrzení a dítě musí odejít.

Instruktážní video k testování testy LEPU:  https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=101s

Návod na testování LEPU:

Leták s návodem na testování (viz příloha Leták samotestování)

https://1.bp.blogspot.com/-z42h1KB8plA/YGwupRyQidI/AAAAAAACvTc/QuBLlnJ1B9o4GP-vzKTh00OidHhHe4sqgCNcBGAsYHQ/s995/Screenshot%2B2021-04-06%2Bat%2B11.49.05.png

https://drive.google.com/file/d/1Ba5uEzWbdf8elMoxgu3v6pzGpJTTmqLT/view

Prosím všechny rodiče o spolupráci a věřím, že vše společně zvládneme.

Dagmar Kroutilová, ředitelka


 

Dokument Odkaz
Diagram testování
Stáhnout
Leták samotestování
Stáhnout
Kontrola příznaků
- ranní filtr
Stáhnout