fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

  • Dagmar Kroutilová
  • 3.5.2021

Vážení rodiče,

na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 ze dne 6. 3. 2021 bude zápis probíhat následujícím způsobem. 

Zápis do mateřské školy proběhne od 2. do 16. 5. 2021  bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Pro děti narozené do 31.8.2016  je od 1.9.2021 předškolní vzdělávání povinné. Dle § 34b školského zákona může rodič pro své dítě zvolit také formu individuálního vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání (ke stažení zde: https://msdoliky.skolkyslansko.cz/_dokumenty/22112018200112546/oznameni-o-individualnim-vzdelavani.pdf ) doručí rodič do školy zároveň s Žádostí o přijetí dítěte (viz níže). Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit v mateřské škole v termínu zápisu. Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné.

Co potřebujete k zápisu do MŠ:

1. Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy (ke stažení str.1,2 https://msdoliky.skolkyslansko.cz/_dokumenty/22112018200112546/zadost-o-prijeti-do-ms-2018.pdf ). Velmi důležité je pro nás uvedení aktuálního telefonního čísla pro následné přidělení registračního čísla spisu dítěte ( případně můžete uvést i emailovou adresu).

2. Potvrzení od lékaře (ke stažení str. 3  https://msdoliky.skolkyslansko.cz/_dokumenty/22112018200112546/zadost-o-prijeti-do-ms-2018.pdf ). Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

3. Kopii rodného listu dítěte. Cizinci doloží kopii povolení k trvalému pobytu.

Pokud nemáte možnost si potřebné formuláře vytisknout, vyzvedněte si je osobně od 3. - 14.5.2021 v naší poštovní schránce v přihrádce na letáky (boční vchod – branka do dvora).

Řádně vyplněné potřebné dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy: ps9ky8n

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email) na adresu: ms.doliky@skolkyslansko.cz

3. poštou na adresu: Mateřská škola Slaný, Cyrila Boudy 284, 274 01 Slaný

4. osobním podáním: všechny dokumenty vhoďte v zalepené obálce do naší poštovní schránky v termínu 3.5 – 14.5.2021, v době od 8:00 do 16:00 hodin (pouze v pracovní dny).

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ  - ke stažení zde: https://msdoliky.skolkyslansko.cz/_dokumenty/22112018200112546/kriteria-pro-prijeti-2021-2022.pdf

  1. Děti, které nejpozději před 1. 9. 2021 dovrší pěti let věku, budou plnit povinnou předškolní docházku a mají trvalý pobyt, cizinci místo pobytu, ve spádové oblasti mateřské školy dle OZV města Slaného č. 7/2016.

  2. Děti, které nejpozději před 1. 9. 2021 dovrší tří let věku a mají trvalý pobyt, cizinci místo pobytu, ve spádové oblasti mateřské školy dle OZV města Slaného č. 7/2016.

  3. Děti, které nejpozději před 1. 9. 2021 dovrší tří let věku, mají trvalý pobyt, cizinci místo pobytu, ve Slaném a místních částech (Blahotice, Dolín, Kvíc, Kvíček, Lotouš, Netovice, Otruby, Trpoměchy, Želevčice).

  4. Ostatní děti budou přijímány v závislosti na volné kapacitě školy.

Spádový obvod Mateřské školy Slaný, Cyrila Boudy č. 284, okres Kladno:
Alešova, Arbesova, Bezručova, Boženy Němcové, Cyrila Boudy, Čelakovského,
Gagarinova, Jana Roháče z Dubé, Jana Želivského, Jiřího z Poděbrad, Jungmannova,
Kybalova, Lidická, Mánesova, Na Dolíkách, Nerudova, Otakara Jaroše, Petra Hrubého,
Rabasova, Smetáčkova, Šimáčkova, Tomanova, Vikova

Rodič obdrží na telefonní číslo (uvedené na Žádosti o přijetí) SMS zprávu s informací o přiděleném registračním čísle dítěte. Seznam přijatých dětí (pod přidělenými registračními čísly) bude vyvěšen na vstupních dveřích MŠ a na webových stránkách školy. O nepřijetí dítěte budou rodiče vyrozuměni písemně do 30 dnů od zahájení správního řízení.

V kompetenci ředitelky školy je rozhodovat při přijímání dětí mladších tří let o tom, zda je škola schopna zajistit vhodné podmínky pro jeho vzdělávání a zda je dítě schopno plnit Školní vzdělávací program.

Děti se přijímají i během školního roku, pokud nastane situace, že se místo uvolní.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí podání žádosti.

Podrobnější informace k zápisu a k průběhu správního řízení na tel. 731 449 224 nebo ms.doliky@skolkyslansko.cz